Elektrotechnické minimum

Cieľom kurzu Elektrotechnické minimum je umožnenie náhrady elektrotechnického vzdelania nutného pre získanie osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti podľa Vyhlášky 508/2009 Z. z.
Predpokladom pre úspešné zvládnutie kurzu je stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie. Kurz pre samoplatiteľa stojí 650 €.
Kurz trvá 400 hodín, z čoho je 80 hodín prezenčne, 270 hodín dištančne a 50 hodín prakticky v dielňach. viac… prihláška…

Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3492/2018/63/1

Organizačná forma: prezenčná, dištančná

Cieľová skupina: Uchádzači s minimálne stredným odborným vzdelaním technického zamerania (výučný list) alebo úplným stredným odborným vzdelaním (maturitné vysvedčenie) alebo úplným stredným všeobecným vzdelaním – gymnázium (maturitné vysvedčenie) bez elektrotechnickej kvalifikácie. Uchádzač hľadajúci možnosť uplatnenia v profesii s elektrotechnickým zameraním.

Uchádzač so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky potrebné pre splnenie kvalifikačných požiadaviek na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov.

Požadované vstupné vzdelanie: ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie

Profil absolventa: Absolvent získa vedomosti a zručnosti z elektrotechniky požadované ako minimum pre splnenie podmienok umožňujúcich v budúcnosti získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (osvedčenie podľa § 21 až 24; pozn.: osvedčenie podľa § 24 môže získať absolvent tohto vzdelávacieho programu, ktorý zo školského vzdelávania má maturitu alebo vysokoškolské vzdelanie).

Po overení vzdelanostnej úrovne získa absolvent osvedčenie o absolvovaní vzdelávania s celoštátnou platnosťou a bude po legislatívnej stránke (po splnení požiadaviek na prax definovaných v príslušnej legislatíve) plne spôsobilý vykonať overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov na všetkých úrovniach.

Metódy:

Kombinovaná forma: prezenčná priama výučba spolu so súvisiacimi praktickými cvičeniami a dištančné diaľkové e-learningové štúdium riadené vzdelávacou organizáciou v celkovom rozsahu 400 hodín (vyučovacia hodina 45 minút). Prednášky, dialóg, diskusia a samostatná práca. Navodzujú sa situačné štúdie vzhľadom na zadanú úlohu. Učebne s elektrotechnickým vybavením.

Praktická časť formou odborného výcviku. Dielňa vybavená meracími, simulačnými a napájacími zariadeniami a elektrotechnickým náradím.

Celkový rozsah: Vzdelávací program je členený na dve časti:

prezenčná forma s vyučujúcim – 130 hodín, z toho teoretická príprava – prezenčná forma: 80 hodín a praktická príprava – v laboratóriách (cvičenia + prax) : 50 hodín.
dištančná forma – 270 hodín.
Rozsah vyučovacej hodiny je 45 minút. Celkový rozsah programu je 400 hodín.